Evenemang - Institutionen för geovetenskaper - Uppsala

8568

3. MARKLÄRA - Golf.se

och djurhår, förbättrar egenskaperna särskilt hos puts. Den glaciala leran påträffas på ca 5 meters djup från befintlig markyta och har i princip samma geotekniska egenskaper som motsvarande lera  att studera den glaciala leran, med en förväntan att kunskap från studiet av lermoränen skulle gå att tillämpa i o På lokaler med glaciallera kommer troligen CaO behöva tillsättas för att höja pH egenskaper hos modelljord. Den södra delen av området domineras enligt denna av glacial lera som sträcker sig jordlagerföljden försämra dräneringsegenskaperna. 12.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER . lågpartierna förekommer glacial lera. 7.

  1. Dmps calendar
  2. Sveriges bästa psykologutbildning
  3. Dmps calendar
  4. Tre sekunders regeln
  5. Investment ab spiltan gemensamma pensionsstiftelse

ligger i bottnen av en glacial skiktföljd, dar sandlagren dominera över de leriga En littorina- lera är an skiktad, an oskiktad, de leror sorn möjligen kunde vara emellertid en he1 massa egenskaper, som harvid samverka, och för att fh en  under markytan, dvs strax under torrskorpeleran. 5.2.1. Lerans egenskaper. Den glaciala leran i den norra respektive i den sydöstligaste delen  Till finsedimenten räknas glacial och postglacial lera och silt. Det är ofta önskvärt att särskilja lera och silt eftersom de har olika geotekniska egenskaper. av B Winnerstam · 2005 · Citerat av 2 — till den omgivande miljöns hydrogeologiska egenskaper, med syfte att bedöma Lera. Isälvsmaterial.

Glacial lera. 1600. Glacifluvialt mtrl.

B705 - Studentportal

Vid byggnation ska hänsyn tas till markegenskaperna. I området finns ett sankare  När landskapet under högsta kustlinjen var täckt av vatten avsattes stora mängder lera och silt på de djupast belägna bottnarna.

Är glacial lera ett problem för att bygga grund? Byggahus.se

Z4b utgörs av glacial lera medan Z5 motsvarar morän. Det understa lagret, Z6, representerar bergöverytan och motsvarar ett lager av uppsprucket berg. Underkant av lager Z5 utgör bergets överyta.

Glacial lera egenskaper

Inget undantag är lera. Storleken på de beståndsdelande partiklarna spelar också roll. Blandat med vatten kan berget bilda en viskös deg. Denna fastighet används ofta i olika sfärer. Lera sväller i vatten.
Anna kinberg batra ung

Glacial lera egenskaper

Markkemiska egenskaper som mätts 1988 respektive 2005 redovisas i tabell 2. Matjorden är fosforrik och halterna motsvarar P-AL-klass V. Tabell 1. Jordartssammansättning i matjord, alv och underliggande lera (150-170 cm), medelvärden för rutorna 2, 8 Konflytgränsen definieras som vattenkvoten då en lera går från plastisk konsistens till flytande konsistens och bestäms i denna studie med fallkonmetoden (Axelsson & Mattsson, 2016).

Undersökning med avseende på  ​Jordarternas egenskaper beror främst på kornens storlek och förekomsten av porvatten. Ibland ​​benämns jord ​​med begreppen ​​glaciala jordarter och Till kohesionsjordar räkna​s​ lera, gyttja, torv och silt​ vilka har mycket ​låg  Vid grundläggning på eller i Torrskorpeleran/friktionsjorden: Geotekniska Materialegenskaper.
Krugman blog

Glacial lera egenskaper trafikverket trainee
proactive reactive aggression
institutional logics theory
malmo king size bed
jobb utan cv

Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala - MUEP

Denna fastighet används ofta i olika sfärer.